Ogłoszenia i aktualności

Warszawa, 02.06.2008 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

  1. Zamawiający:

Spółdzielcza Korporacja Spólnota Pracy Spółdzielnia Osób Prawnych;
00-680 Warszawa, ul. Żurawia 47,
tel. (022) 629 32 36, fax (022) 628 69 36
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  1. Przedmiot zamówienia:

"Termomodernizacja zespołu budynków Ośrodka Sanatoryjno-Wypoczynkowego Spółdzielczości Pracy w Ciechocinku przy ul. Lorentowicza 8", w tym:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych,
 • ocieplenie stropodachów wentylowanych i niewentylowanych wraz z obróbkami blacharskimi,
 • wymiana istniejących okien na z PCV i aluminium,
 • modernizacja istniejącej instalacji grzewczej obejmująca regulację hydrauliczną, montaż zaworów podpionowych oraz płukanie chemiczne instalacji,
 • wymiana przegród i balustrad balkonowych wypełnionych płytami falistymi cementowo-azbestowymi, remont tarasów.
 1. Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2008 r.
 2. Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień - Kod CPV: 45400000-1, 453210000-3, 45331100-7, 45421150-0
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
 5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 7. Ze względu na konieczność wykonywania robót na czynnym obiekcie sanatoryjnym zamawiający żąda wykonania zamówienia przez Wykonawcę jego siłami własnymi, tj. nie dopuszcza realizacji zadania przez podwykonawców.
 8. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 oraz spełniają wymogi art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, z późn. zmianami).
   W przypadku wykonawców występujących wspólnie, warunek musi być spełniony przez każdego z wykonawców, składających ofertę wspólną.
  2. posiadają kadrę techniczną o odpowiednim wykształceniu i uprawnieniach budowlanych, w tym kierownika budowy o uprawnieniach w specjalności budowlanej i kierownika robót z uprawnieniami branży sanitarnej, legitymujących się przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa. W przypadku wykonawców występujących wspólnie, warunek musi zostać spełniony łącznie przez wykonawców.
  3. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie odpowiadającym profilowi zamówienia oraz odpowiednie doświadczenie w demontażu azbestu i zobowiążą się do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest na terenie Powiatu Aleksandrowa Kujawskiego. Warunek musi zostać spełniony łącznie przez wykonawców, występujących wspólnie.
  4. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 500.000 PLN. Warunek musi zostać spełniony przez każdego z wykonawców, występujących wspólnie.
  5. udzielą gwarancji na wykonane prace budowlane w wymiarze 3 lat, licząc od dnia odbioru tych prac.
  6. zrealizowali siłami własnymi i z należytą starannością w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty obejmujące: ocieplenia ścian zewnętrznych budynków metodą lekką mokrą, ocieplenia stropodachów wentylowanych izolacją z wełny mineralnej granulowanej lub innym równoważnym granulatem metodą wtłaczania lub wdmuchiwania, pokrycia dachów papą termozgrzewalną, usunięcie i utylizację płyt cementowo-azbestowych.
  7. złożą oświadczenie o wykonaniu zadania własnymi siłami.
 9. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
  1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 Pzp,
  2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  3. zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych lub uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie czy rozłożenie na raty zaległych płatności - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  4. zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości z tytułu opłacania składek lub uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie czy rozłożenie na raty zaległości płatniczych - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  5. aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz pkt 9 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  6. oświadczenie o należytym wykonaniu robót o których mowa w punkcie 10 ust. 6.
  7. wykaz osób nadzoru, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, z załączeniem kserokopii uprawnień budowlanych i zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.
  8. polisę lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
  9. pisemną deklarację dot. długości okresu gwarancji jakości robót.
  10. oświadczenie o realizacji całości zamówienia siłami własnymi wraz z wykazem ilości pracowników, których oferent zatrudni do realizacji zadania z podziałem na zawody.
 10. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są złożyć oryginał pełnomocnictwa dla wykonawcy, uprawnionego do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający nie udostępnia wzoru wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

 1. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym, wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i dokumentami, wymienionymi w pkt.10 ogłoszenia:

Spółdzielcza Korporacja Spólnota Pracy Spółdzielnia osób Prawnych ul. Żurawia 47, 00-680 Warszawa pok. nr 219 - do dnia 09.06.2008 r., godz. 15oo.

 1. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Ocena zostanie dokonana w oparciu o przedłożone dokumenty, zgodnie z formułą spełnia /nie spełnia. Zamawiający zaprosi do ofert Wykonawców spełniających warunki punktu 10.

 1. Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert: 5.
 2. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami - p. Jerzy KNAPIK
  tel. (0-22) 629-32-36, fax (0-22) 628-69-36.