Ogłoszenia i aktualności

REGULAMIN

 

 

pisemnego przetargu nieograniczonego dotyczącego sprzedaży nieruchomości

 

gruntowej położonej w Dusznikach Zdrój, przy ul. Wojska Polskiego 9/11, zabudowanej budynkiem sanatoryjnym , objętej KW Nr SZ1K/00051071/9.

 

  1. Spółdzielcza Korporacja „SPÓLNOTA  PRACY” Spółdzielnia Osób Prawnych z siedzibą w Warszawie ul. Żurawia 47 (wpisana w KRS pod Nr 0000125169) oferuje do sprzedaży prawo wieczyste użytkowanie gruntu działki Nr 114/AM3 o powierzchni 0.7909 ha  położonej w Dusznikach Zdrój, przy ul. Wojska Polskiego 9/11, zabudowanej budynkiem sanatoryjnym, objętej KW Nr  SZ1K/00051071/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, po wyłonieniu kandydata na nabywcę w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego prowadzonego zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

 

 

  1.  Zainteresowani nabyciem nieruchomości, o której mowa w pkt 1 mogą składać pisemne oferty w terminie do dnia 30.11.2011 r. do godz. 16oo  na wskazany wyżej adres. Oferta powinna dotrzeć na adres siedziby Sprzedającego najpóźniej w określonym powyżej terminie.

 

 

  1.  W przetargu mogą brać udział osoby, które w terminie wskazanym w pkt 2) regulaminu wniosą wadium w kwocie 206 tys. zł (słownie: dwieście sześć  tysięcy złotych). Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek bankowy Sprzedającego w Banku PEKAO SA Oddz. W-wa  Nr  31 1240 6003 1111 0000 4947 4185. Za datę wniesienia wadium uważana jest data  uznania tego rachunku.

 

 

  1. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym oferentom wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. 

 

 

  1. W przypadku uchylania się przez uczestnika przetargu, który ten przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, o której mowa w pkt 1 w formie aktu notarialnego Spółdzielcza Korporacja „SPÓLNOTA  PRACY”  SOP z/s w Warszawie zachowa pobrane wadium, które przepada na jej rzecz.

 

 

  1. Wadium zwraca się osobie, która dokonała wpłaty w terminie siedmiu dni od odwołania przetargu lub jego unieważnienia.

 

  Dodatkowymi warunkami uczestnictwa w przetargu są:

 

 

- złożenie pisemnego oświadczenia, że oferent zapoznał się z warunkami  
  przetargu i przyjmuje je do wiadomości bez zastrzeżeń,

 

- złożenie pisemnego oświadczenia, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i  
  technicznym nieruchomości,

 

- przedłożenie Komisji Przetargowej przez uczestników przetargu:

 

  * dowodu tożsamości,

 

 * zaświadczenia  o nadaniu numeru NIP,

 

 * Nr PESEL,

 

 * w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą pozostających w związku małżeńskim i posiadający majątkowy ustrój wspólności ustawowej, zgody współmałżonka z podpisem notarialnie poświadczonym na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, po cenie zaoferowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu,

 

* w przypadku podmiotu gospodarczego przedłożenie aktualnego odpisu z KRS,
  pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotu w przetargu,

 

* w przypadku spółek przedłożenie odpisu umowy spółki i Uchwały
  Zgromadzenia Wspólników lub Walnego Zgromadzenia o zgodzie na nabycie 
  nieruchomości,

 

* w przypadku oferenta – cudzoziemca wymagane jest w myśl ustawy o 
  nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. Nr 167 poz. 758 z późn.  
  zm.) zezwolenia (promesa) MSWiA na nabycie przedmiotu przetargu.

 

 

7. Pisemna oferta powinna zawierać:

 

      1) imię, nazwisko, adres oferenta albo nazwę oraz (siedzibę) jeżeli oferentem
        jest osoba prawna lub inny podmiot,

 

      2) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami  przetargu i przyjmuje

 

        te warunki do wiadomości bez zastrzeżeń,

 

3) oferowaną cenę nie niższą niż 2 060 tys. zł (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt tysięcy złotych),

 

4) zapewnienie, że oferowana cena w razie wyboru zgłoszonej oferty zostanie
         zapłacona przez oferenta najpóźniej w chwili zawarcia aktu notarialnego,

 

     8. Do oferty należy dołączyć kopię wniesienia wadium.

 

 

    9. Przetarg może się odbyć chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca
       warunki określone w niniejszym regulaminie.

 

 

  10. Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd Spółdzielczej Korporacji „SPÓLNOTA  PRACY” SOP.

 

        Praca Komisji składa się z części jawnej i niejawnej.

 

 

          1) część jawna przetargu odbywa się w obecności oferentów w trakcie, której 
    Komisja Przetargowa :

 

             a) ustala liczbę otrzymanych ofert,

 

             b) otwiera koperty z ofertami, w kolejności ich wpłynięcia podając:

 

               - nazwę i adres oferenta,  którego oferta jest otwierana,

 

                 - treść informacji dotyczącej ceny oferty.

 

          c) odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli
      zostały złożone po wyznaczonym terminie.

 

 

          2) Komisja Przetargowa w części niejawnej:

 

 

a)       dokonuje szczegółowej analizy ofert pod względem ważności złożonych oświadczeń i dokumentów zgodnie z treścią Regulaminu, po czym dokonuje oceny zakwalifikowanych jako prawidłowe oferty i wybiera najkorzystniejszą z nich lub ustala, że żadna z ofert nie nadaje się do przyjęcia,

 

         b)   sporządza i podpisuje protokół (data podpisania protokołu jest datą zakończenia przetargu). Protokół z przeprowadzonego przetargu sporządza się w  trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa przeznaczone są dla organizatora przetargu, a jeden dla Kupującego, którego oferta została wybrana.

 

            c)  o wynikach przetargu Sprzedający zawiadamia niezwłocznie wszystkich
               oferentów na piśmie.

 

Oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie zostanie dodatkowo powiadomiony o terminie i miejscu podpisania  umowy.  

 

11. Oferent, który złożył ważną ofertę z najwyższą ceną, którego oferta została przyjęta, poniesie koszty notarialne, ureguluje podatki i opłaty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży.

 

 

12. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

 

13. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.