Ogłoszenia i aktualności

Ogłoszenie o przetargu

 

pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Dusznikach Zdrój

 

 

Spółdzielcza Korporacja „SPÓLNOTA  PRACY” Spółdzielnia Osób Prawnych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żurawiej 47 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, (wieczyste użytkowanie), objętej KW Nr SZ1K/00051071/9),   położonej w Dusznikach Zdrój przy ul. Wojska Polskiego 9/11, składającej się z działki gruntu Nr 114/AM3 o powierzchni 0.7909 ha, budynku sanatoryjnego o powierzchni użytkowej 2.889,15 m2 + budynki gospodarcze o powierzchni użytkowej 61,95 m2.

 

Cena wywoławcza 2.060.000,- zł  (słownie: dwa miliony  sześćdziesiąt tysięcy  złotych).

 

Wadium 206 tys. zł (słownie: dwieście sześć tysięcy złotych).                                                         

 

Wysokość postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej.

 

Oferty z imionami i nazwiskami, nazwą i siedzibą oferenta oraz oferowaną ceną należy składać w zapieczętowanych kopertach z dopiskiem „przetarg-sprzedaż nieruchomości” w siedzibie Spółdzielczej Korporacji „SPÓLNOTA  PRACY”,

 

przy ul. Żurawiej 47 w Warszawie w terminie do dnia 30.11.2011 r. do godz.16oo.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 

a)      wpłacenie wadium na konto bankowe Sprzedającego w Banku PEKAO SA Oddz. W-wa  Nr  31 1240 6003 1111 0000 4947 4185, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.12.2011r.,

 

b)      pisemne oświadczenie, że Oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,

 

c)      pisemne oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

 

d)      przedłożenie Komisji Przetargowej przez uczestników przetargu:

 

- dowodu osobistego,

 

-  zaświadczenia o nadaniu numeru NIP i PESEL,

 

-  w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą pozostających w związku małżeńskim i posiadających ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej  przedmiotem przetargu  po cenie zaoferowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu,

 

            - w przypadku podmiotu gospodarczego aktualny odpis z KRS,

 

pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotu w przetargu,

 

- w przypadku spółek: odpis umowy spółki i uchwały Zgromadzenia Wspólników lub Walnego Zgromadzenia o zgodzie na nabycie nieruchomości;

 

 

e) przystępujący do przetargu cudzoziemcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. z 2004 r. Dz. U. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.) obowiązani są przedłożyć Komisji Przetargowej zezwolenie (lub promesę) na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

 

Wadium, o którym mowa w treści ogłoszenia przepada, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.12.2011 r. o godz. 12oo  w siedzibie Sprzedającego.

 

Bliższych informacji udziela Biuro Sprzedającego tel. (22) 629-32-36 w godz. 8oo - 16oo.

Regulamin przetargu jest dostępny na stronie internetowej Sprzedającego pod adresem www.spolnotapracy.pl.