Ogłoszenia i aktualności

Zaproszenie do rokowań sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej (użytkowania wieczystego) położonej w Dusznikach Zdroju przy ul. Wojska Polskiego 9/11.

Rokowania przeprowadzone zostaną w dniu 4 marca 2013 r. o godz. 12oo

 Zarząd Spółdzielczej Korporacji „Spólnota Pracy” Spółdzielnia Osób Prawnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 47 na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108) ogłasza rokowania po drugim przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej (użytkowania wieczystego) położonej w Dusznikach Zdroju przy ul. Wojska Polskiego 9/11 składającej się z działki gruntu Nr 114/AM3 o powierzchni 0,7909 ha, budynku sanatoryjnego o powierzchni użytkowej 2.889,15 m2 , objętych KW Nr S21K/00051071/9. Cena wywoławcza wynosi 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy zł).

Przetargi nieograniczone odbyły się w dniach 7.12.2011 r. i 24.01.2012 r.

1. Nieruchomość jest sprzedawana jako całość.

2. Nieruchomość nie jest obciążona żadnym prawem. Nie istnieje żadne zobowiązanie, którego przedmiotem jest nieruchomość.

3.   Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłata zaliczki w pieniądzu w wysokości 5% kwoty wywoławczej, pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy. Wpłata zaliczki winna nastąpić na rachunek bankowy SK „SPÓLNOTA PRACY” SOP PEKAO SA Oddz. w W-wie Nr 31 1240 6003 1111 0000 4947 4185 z dopiskiem „zaliczka rokowania Duszniki Zdrój ul. Wojska Polskiego 9/11” w terminie do dnia 20.02.2013 r. do godziny 12-ej (decyduje data wpływu) w sekretariacie SK „Spólnota Pracy” SOP w pokoju nr 219, piętro II zawierającego imię, nazwisko i adres osoby fizycznej albo nazwę firmy i jej siedzibę potwierdzone dokumentami urzędowymi, datę sporządzenia zgłoszenia, oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń oraz, że znany mu jest stan techniczny nieruchomości, zaproponowana cena i sposobie jej zapłaty. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki wraz z nr konta, na które zwrócona zostanie zaliczka w przypadku nie zawarcia z ww. umowy kupna-sprzedaży.

4. Rokowania przeprowadzone będą na warunkach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 z późn.  zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108  z późn.zm).

5.  Ustna część rokowań zostanie przeprowadzona w dniu 4.03.2013 r. o godz. 12oo w Warszawie przy ul. Żurawiej 47.

6. Spółdzielcza Korporacja ”SPÓLNOTA  PRACY” SOP zawiadomi ustalonego w rokowaniach nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli nie przystąpi on bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, SK „SPÓLNOTA  PRACY” SOP może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Zaliczka nie podlega również zwrotowi w przypadku nieuiszczenia ceny nabycia w terminie uzgodnionym przez nabywcę ustalonego w rokowaniach . Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który zostanie ustalony jako nabywca zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona na wskazane konto po zamknięciu rokowań. Odwołanie, unieważnienie lub zamknięcie rokowań bez wybrania nabywcy nie daje prawa do naliczenia odsetek od wpłaconej zaliczki. Wszelkie podatki i opłaty związane ze sprzedażą ponosi nabywca.

7. SK ”SPÓLNOTA  PRACY” SOP zastrzega sobie prawo swobodnej oceny propozycji uczestników rokowań, prawo unieważnienia rokowań oraz prawo zamknięcia rokowań bez wyboru nabywcy bez podania przyczyn.

 Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości (prawa użytkowania wieczystego) oraz rokowań można uzyskać w SK „SPÓLNOTA  PRACY” SOP w Warszawie przy ul. Żurawiej 47 w pokoju nr 219, piętro II tel. (22) 629-32-36 w godz. od 8oo do 16oo.