Ogłoszenia i aktualności

Walne Zgromadzenie Członków SK "SPÓLNOTA  PRACY" SOP 3.07.2013 r.

Spółdzielcza Korporacja „SPÓLNOTA PRACY” SOP uprzejmie informuje, że w dniu 3 lipca 2013r. o godz. 12:00 w Krajowej Radzie Spółdzielczej w Warszawie, ul. Jasna 1, odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków, które zostało przerwane w dniu 18 czerwca 2013 r.

Tematem zebrania będzie kontynuowanie spraw związanych z pkt 7 i 8 tj. omówienie spraw zamiany bonów na wkłady i zmiany w Statucie „SPÓLNOTY  PRACY”.

W załączeniu materiały dotyczące tych punktów i projekty uchwał.

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie określenia sposobu realizacji postanowienia § 18.pkt.7 statutu Spółdzielni

Pkt. 7 porządku obrad Walnego Zgromadzenia  z dnia 18 czerwca 2013 roku

 

1.  W celu  realizacji  zapisu   § 18.pkt.7 statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie postanawia :

                       - zamienić  prawa  statutowe  uprawnionych spółdzielni z tytułu posiadanych Bonów na

                     -  prawa wynikające   z tytułu wniesienia przez  te uprawnione spółdzielnie wkładów na własność   Spółdzielni, w proporcji odpowiadającej stanowi posiadania Bonów w Spółdzielni na dzień zamiany tych uprawnień. Okoliczność ta potwierdzona zostanie stosowną zmianą statutu Spółdzielni.

              2.  Z uprawnień statutowych określonych w  §§ 20, 41 oraz 42  będą mogły korzystać wkłady na własność Spółdzielni , wniesione przez uprawnione  spółdzielnie z tytułu z  przejęcia tych uprawnień w zamian za wcześniej posiadane Bony . 

            

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w statucie Spólnoty Pracy – pkt. 8 porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 18 czerwca 2013 roku          

 

I.            Zmiany w Statucie SK Spólnota  Pracy SOP w zakresie przekazania Bonów  do Spółdzielni celem   umożliwienia uprawnionym spółdzielniom zamianę ich   uprawnień statutowych z tytułu posiadania Bonów na uprawnienia z tytułu wniesionych wkładów na własność Spółdzielni

 

 

  1. Zmienia się §18 p. 6.5 poprzez dopisanie na końcu 2 nowych  akapitów :

-      Nie podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego o którym mowa

w pkt. 10 niniejszego paragrafu.

-     nie złożenia oświadczenia o którym mowa w pkt.9.2 niniejszego

       paragrafu.

 

 

  1. Uzupełnia się §18 o dopisanie nowych pkt. 8÷13

pkt. 8.

 W celu realizacji postanowienia pkt. 7 niniejszego paragrafu uprawniona Spółdzielnia jest zobowiązana przekazać do Spółdzielni posiadane Bony w ciągu 3 miesięcy od daty otrzymania  stosownego wezwania.

  pkt. 9.1

 Potwierdzeniem przekazania Bonów do Spółdzielni jest podpisanie przez      umocowane osoby stron protokołu zdawczo-odbiorczego zawierającego m.in.:

              - datę i miejsce jego podpisania

               - pełnione funkcje i nazwiska osób podpisujących

             -  wykaz Bonów (numery Bonów i ich wartości nominalne)

   - udokumentowanie prawo posiadania Bonów w przypadku ich  nabycia od innych  uprawnionych spółdzielni (umowa zakupu, darowizny itp. )   lub też złożenie oświadczenia uprawnionej spółdzielni o ich nabyciu od innej uprawnionej

       Spółdzielni.

pkt.9.2

     Do protokołu zdawczo-odbiorczego uprawniona spółdzielnia zobowiązana jest złożyć oświadczenie  o wyrażeniu zgody na zamianę uprawnień statutowych wynikających z tytułu posiadania Bonów w Spółdzielni, na  prawa wynikające z tytułu wniesienia przez uprawnioną spółdzielnię wkładów na własność Spółdzielni.

        

 

            

                   pkt.  10.

                       Jeśli w ciągu 3 miesięcy od daty  otrzymania wezwania uprawniona spółdzielnia nie podpisze protokołu zdawczo-odbiorczego o którym mowa w pkt. 9, to Spółdzielnia wyśle  wezwanie ostateczne do w/w uprawnionej spółdzielni o przekazanie posiadanych Bonów w ciągu 6 tygodni od daty jego otrzymania z informacją, że brak realizacji tego wezwania skutkować będzie umorzeniem  Bonów na  zasadach określonych  w pkt.12.

 

                 pkt.11.

                      Uprawnienia  wynikające z postanowienia  §18 pkt. 6.2   wygasają z chwilą podpisania   przez uprawnioną spółdzielnię protokołu zdawczo-odbiorczego o  którym mowa w pkt. 9 lub  10 niniejszego paragrafu lub też z chwilą umorzenia Bonów bez  wynagrodzenia o którym mowa w pkt. 6.4.

                  

pkt.12

                    Umorzenie Bonów wg zasad określonych w pkt.6.5-6.7 następuje bez wynagrodzenia o którym mowa w pkt.6.4  w przypadku :

                      -  nie przekazania Bonów do Spółdzielni celem ich umorzenia lub

                     - nie podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez uprawnioną spółdzielnię  o którym mowa w pkt.10   lub

                   - niezłożenia oświadczenia o którym mowa w pkt.9.1

     

pkt.13.

        Spółdzielnia zobowiązana jest  przekazać uprawnionym spółdzielniom informację o  łącznych wartościach nominalnych określonych  w posiadanych Bonach   przez poszczególne uprawnione spółdzielnie  -  w ciągu 1 miesiąca od daty zrealizowania postanowień §18 pkt. 6 i pkt. 8÷12.

 

 II       Zmiany w Statucie w zakresie uprawnień członka Rady do otrzymania  wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Rady.

                  Dodaje się w § 33 po punkcie 5, nowy punkt 6 w brzmieniu:

                  6.  Za udział w pracach Rady jej członek  otrzymuje  wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.